text.skipToContent text.skipToNavigation

Dataskydd

INFORMATIONER OM DATASKYDD

Allmänt

Varje fysisk person har konstitutionellt garanterad rätt att bestämma användningen av sina personuppgifter. Vi, Sortimo AB, tar det på största allvar att skydda våra kunders uppgifter och uppgifter av personer som är intresserade av våra erbjudanden. Av den anledningen är det vår plikt att skydda uppgifterna som användaren anförtrott oss när de besöker vår hemsida. Vi är angelägna om att alltid skydda vår webbplatsanvändares personliga integritet. Om och i den utsträckning användaren frivilligt tillhandahåller personuppgifter samlas dessa in och lagras i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna om skydd av personuppgifter i EU:s allmänna dataskyddsförordning (allmänna DSF) och i tyska telemedialagen (Telemediengesetz – TMG). Självklart kommer alla uppgifter att behandlas konfidentiellt. Med följande informationer om dataskydd vill vi förklara mer detaljerat vilka uppgifter som insamlas, vad som händer med dessa data och vilka säkerhetsåtgärder vi har vidtagit för att skydda denna data från missbruk. Genom dessa transparenta och begripliga informationer om våra dataskyddsbestämmelser vill vi säkerställa att besökare och kunder är tillräckligt välinformerade om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (t.ex. men inte begränsat till namn, adress, telefonnummer, födelsedatum etc.). Principiellt sett kan vårt online-erbjudande användas utan att lämna personuppgifter. Användningen av vissa tjänster kan dock kräva tillhandahållande av personuppgifter. Generellt är insamling, behandling och användning av personuppgifter för användningen av vår webbplats begränsad till den omfattning och de nödvändiga uppgifter som krävs. Om du vill använda tjänster som kräver ett kontrakt, ber vi dig att registrera dig. Som en del av registreringen samlar vi in de personuppgifter som krävs för upprättande och fullgörande av kontraktet samt eventuella andra uppgifter på frivillig basis.

När du kontaktar oss via e-post eller via kontaktformulär lagrar vi dina frivilligt givna personliga informationer (e-postadress, namn, adress etc.) för att svara på dina frågor. Vi raderar data som uppstår i det här sammanhanget efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade krav på lagring.

Om vi för enskilda funktioner i vårt erbjudande anlitar tjänsteleverantörer eller om du vill använda dina uppgifter för reklamändamål, informerar vi dig nedan om de respektive transaktionerna. I detta fall namnger vi också de angivna kriterierna för lagringstiden.

Ansvarig myndighet

Ansvarig myndighet för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter enligt artikel 4 punkt 7 allmänna DSF är

Sortimo AB
Argongatan 9
43153 Mölndal
Sweden
telefonnummer:    +46 31 - 761 4520
e-postadress:    datenschutz@sortimo.de     (för frågor om dataskydd)
e-postadress:    info@sortimo.se         (för allmänna frågor)

Namn och adress för den personuppgifts-team

Du kan nå den personuppgiftsansvarige för Sortimo AB under följande kontaktuppgifter:

Sortimo International GmbH
Dreilindenstraße 5
86441 Zusmarshausen
e-postadress: datenschutz@sortimo.de


Dina rättigheter

Du har rätt:

 • enligt artikel 15 allmänna DSF att begära information om dina personuppgifter som bearbetas av oss. Framför allt kan du begära information om bearbetningsändamål, personuppgifternas kategori, de kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats ut eller ska lämnas ut, den planerade lagringstiden, förekomsten av en rätt att korrigera, radera eller begränsa behandlingen eller göra invändningar, förekomsten av en rätt att överklaga, ursprunget av dina uppgifter om de inte samlades av oss, samt förekomsten av ett automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och om tydlga informationer om detaljerna;
 • enligt artikel 16 allmänna DSF att omedelbart kräva korrigering av felaktiga eller komplettering av ofullständiga personuppgifter som lagras hos oss,
 • enligt artikel 17 allmänna DSF att kräva radering av dina personuppgifter som lagras hos oss, om inte behandlingen behövs för att utöva rätt till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet, på grund av allmänt intresse eller för att fastslå, göra gällande eller försvara lagliga rättigheter,
 • enligt artikel 18 allmänna DSF att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter om du nekar uppgifternas riktighet, behand¬lingen är olaglig, men du vägrar radering och vi inte längre behöver personuppgifterna, men du behöver detta för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller du har invänt mot behandling enligt artikel 21 allmänna DSF,
 • enligt artikel 20 allmänna DSF att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig,
 • enligt artikel 7 punkt 3 allmänna DSF att återkalla ditt en gång givna samtycke till oss när som helst. Därav följer att vi inte får fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke för framtiden och
 • enligt artikel 77 allmänna DSF att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten som är behörig för din hemvist eller din arbetsplats eller vårt huvudkontor.


1.    Insamling av personuppgifter när du besöker vår hemsida

1.1    Vid enbart informativ användning av vår hemsida www.sortimo.se, det vill säga om du inte registrerar eller på annat sätt ger oss information, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare sänder till vår server. Om du vill se vår hemsida samlar vi in följande informationer som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår hemsida och säkerställa stabilitet och säkerhet:
 

 • IP-adress
 • datum och tid av förfrågan
 • tidszonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • innehållet i förfrågan (konkret sida)
 • tillgångsstatus / HTTP-statuskod
 • varje överförd datamängd
 • webbplatsen från vilken förfrågan kommer
 • webbbläsaren
 • operativsystem och dess gränssnitt
 • språk och version av webbläsarprogrammet.


De nämnda uppgifterna behandlas av oss för följande ändamål:
 

 • att säkerställa en smidig anslutning av webbplatsen,
 • att säkerställa en bekväm användning av vår webbplats,
 • att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet samt
 • för ytterligare administrativa ändamål.


Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 mening 1 led f allmänna DSF. Vårt berättigade intresse följer av de uppgifts¬insamlingsändamål som anges ovan. I inget fall använder vi de samlade uppgifterna för att dra slutsatser om dig.

Dessutom använder vi cookies och analystjänster när du besöker vår hemsida. Ytterligare detaljer finns i punkterna 9 till 11 i denna dataskyddsdeklaration.

2.    Andra funktioner och erbjudanden på vår hemsida

2.1.    Förutom den rent informativa användningen av vår hemsida erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För att göra detta behöver du i allmänhet ange annan personlig information som vi använder för att tillhandahålla tjänsten och för vilken ovan¬nämnda databehandlingsprinciper gäller. Rättslig grund är artikel 6 punkt 1 mening 1 led a, b och f allmänna DSF.

2.2.    För att behandla dina personuppgifter begagnar vi till viss del externa tjänsteleverantörer. Dessa har noggrant valts och beställts av oss, är bundna av våra instruktioner och inspekteras regelbundet.

2.3.    Dessutom kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part om avtal eller liknande tjänster erbjuds av oss tillsammans med partner. Ytterligare information om detta får du när du anger dina personuppgifter eller i beskrivningen av erbjudandet som du eventuellt använder.

I den mån e-postmeddelanden skickas via webbformuläret på webbsidorna görs detta via tjänsten wufoo.com från Survey Monkey, 101 Lytton Avenue, Palo Alto, CA 94301.0. Alla personuppgifter som du anger i formulär krypteras på leverantörens servrar och lagras där, säkrade med lösenord. Syftet med att använda tjänsten är att underlätta vår hantering och tillhandahållande. För lagringen gäller dessutom uttalandena under https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/, där särskilt avsnittet PRIVACY FOR FORM RESPONDENTS.

2.4.    Såvida våra tjänsteleverantörer eller partner är baserade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), informerar vi dig om konsekvenserna av denna omständighet i beskrivningen av det erbjudandet som kan ha utnyttjats.

2.5.    Vi använder den mycket använda SSL-metoden (Secure Socket Layer) i kombination med den högsta krypteringsnivån som stöds av din webbläsare. Detta är vanligtvis en 256-bit kryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bit kryptering använder vi i stället 128-bit v3-teknik. Om en enda sida på vår hemsida är krypterad indikeras detta av den stängda framställningen av nyckel- eller låsikonen i din webbläsarens nedre lägefält.

2.6.    Vi tar också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, delvis eller total förlust, förstörelse eller mot obehörig tillgång från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i linje med den tekniska utvecklingen.

3.    Nyhetsbrev

3.1.    Med ditt samtycke kan du också separat få information om nuvarande och framtida projekt (via telefon, e-post, telefax).

3.2.    Registreringen för att ta emot dessa informationer via e-post-nyhetsbrev sker genom den så kallade double-opt-in rutinen. Det innebär att efter att du har registrerat skickar vi dig en e-post till den angivna e-postadressen där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom 24 timmar kommer dina informationer att blockeras och automatiskt raderas efter en månad. Dessutom lagrar vi dina IP-adresser och tidpunkter för registrering och bekräftelse. Syftet med förfarandet är att bevisa din registrering och vid behov informera dig om eventuell missbruk av dina personuppgifter.

3.3.    Det enda kravet på att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Ytterligare, separat markerade personuppgifter är frivilliga och ska användas för att kunna adressera dig personligen. Efter din bekräftelse lagrar vi din e-postadress för att skicka dig nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 mening 1 led a allmänna DSF.

3.4.    Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och avboka informationer om nuvarande och framtida projekt. Du kan anmäla avbokningen genom att klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev, via e-post till info@sortimo.se eller genom att skicka ett meddelande till ovanstående kontaktuppgifter.

3.5.    Vi påpekar att vi utvärderar ditt användarbeteende när vi sänder ett nyhetsbrev. För denna utvärdering innehåller de skickade e-posterna så kallade web-beacons eller tracking pixels som framställer en-pixel-bildfiler som finns lagrade på vår hemsida. För utvärderingarna länkar vi de uppgifter som nämns i punkt 1 och web-beacons med din e-postadress och ett individuellt ID.

Också i nyhetsbrevet mottagna länkar innehåller detta ID. Med de uppgifter som erhållits på detta sätt skapar vi en användarprofil för att skräddarsy nyhetsbrevet till dina enskilda intressen. Då registrerar vi när du läser våra nyhetsbrev och vilka länkar du klickar på och drar därav slutsatser på dina personliga intressen. Vi länkar dessa data med åtgärder du har tagit på vår hemsida.

4.    Produktvärdering av våra kunder

Vi ber våra potentiella köpare och kunder (nedan kallade »kunder») att överväga följande för publicering av värderingar:

Den som ger en värdering, godkänner publiceringen av texten på vår hemsida samt i kataloger och nyhetsbrev. Författarens namn förkortas så att i publiceringen ges förnamnet och endast första bokstaven av efternamnet. Observera att ditt namn och dina kontaktuppgifter lagras av oss i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 mening 1 led f allmänna DSF.

Som kund är du ansvarig för att din publikation inte kränker olagligt på tredje parts rättigheter. Det innebär att du särskilt måste se till att dina texter inte har kopierats olagligen, att de är faktiska och att deras innehåll är sanningsenligt. Om en tredje part gör oss ansvarig för kränkning på rättigheter som grundar sig på en publikation av kunden, håller kunden oss fri från dessa krav och måste kompensera oss för den skada som uppstår (t. ex. kostnader för att försvara rättigheten).

Texter som innehåller reklam för produkter från tredje part, oavsett om de konkurrerar med oss eller inte, är i allmänhet oönskade. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder mot sådana reklampublikationer vid överträdelse.

Vi är inte skyldiga att publicera texter. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst radera publicerade texter.

5.    Produktrekommendationer för våra kunder

Du får regelbundna produktrekommendationer från oss via e-post. Dessa produktrekommendationer tillhandahålls av oss, oavsett om du har prenumererat på ett nyhetsbrev. På så sätt vill vi ge dig information om produkter från vårt erbjudande som du kanske är intresserad av baserat på dina senaste inköp från oss. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 mening 1 led f allmänna DSF. Om du inte längre vill ha produktrekommendationer från oss kan du när som helst invända mot detta. Använd oabonnera-länken som ingår i varje e-post eller skicka ett meddelande till ovanstående kontaktuppgifter.


6.    Invändning eller återkallande mot behandling av dina uppgifter

6.1.    Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du återkalla det när som helst. Sådan återkallelse påverkar tillåtligheten att behandla dina personuppgifter efter att du har meddelat oss det.

6.2.    Såvitt vi stöder behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägning, kan du överklaga behandlingen. Detta är fallet när behand¬lingen inte krävs särskilt för utförandet av ett kontrakt med dig, vad vi framställer i följande beskrivning av respektive funktioner. Vid utövandet av en sådan återkallelse ber vi om förklaring av skälen till varför vi inte bör behandla dina personuppgifter på sättet som skett. Om du har en berättigad invändning undersöker vi läget och kommer att antingen ställa in eller anpassa databehandlingen eller uppvisa dig våra avgörande och berättigade skäl fär att fortsätta behandlingen.

6.3.    Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys. Du kan informera oss om din invändning mot reklam under de kontaktuppgifter som nämns i punkt 1.2 ovan.

7.    Användning av cookies

7.1.    Förutom de uppgifter som nämns i punkt 3 lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på hårddisken och som tilldelats av webbläsaren du använder och genom vilken viss information tillflörs till den som sätter cookien (i detta fall till oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra Internet-erbjudandet mer användarvänligt och effektivt.

7.2.    Den här webbplatsen använder följande typer av cookies vilkas omfattning och verksamhet förklaras nedan:
 

 • Transienta cookies, dvs. cookies som automatiskt raderas när du stänger webbläsaren. Härtill räknas särskilt session cookies. Dessa lagrar en så kallad sessions-ID med vilken flera förfrågningar från webbläsaren kan läggas till den gemensamma sessionen. Detta gör det möjligt att känna igen din dator när du återvänder till vår webbplats. Session cookiesna raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.
 • Persistenta cookies, dvs. cookies med vilka du kan konfigurera din webbläsarinställning enligt dina önskemål. Här kan t. ex. mottagning av cookies från tredje part eller av alla cookies nekas. Vi hänvisar att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.


Vi använder cookies för att identifiera dig för uppföljningsbesök om du har ett konto hos oss. Annars måste du logga in igen för varje besök.

De använda flash-cookies identifieras inte av din webbläsare utan av din flash-plug-in. Dessutom använder vi HTML5-lagringsobjekt som lagras på din enhet. Dessa objekt lagrar nödvändiga uppgifter oavsett din webbläsare och har inte ett automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill att flash-cookies behandlas måste du installera ett motsvarande tillägg, t. ex. »Bättre Privacy» för Mozilla Firefox eller Adobe Flash killer cookie för Google Chrome. Du kan förhindra användning av HTML5-lagringsobjekt genom att använda privatläge i din webbläsare. Dessutom rekommenderar vi att du jämnt raderar dina cookies och webbläsarhistoriken manuellt.

8. Betalningsuppgifter och betaltjänstleverantörer

Sortimo erbjuder olika betalningsalternativ, såsom, men inte begränsat till, förskottsbetalning, betalning med kreditkort, betalning med PayPal och fakturerade betalning. Vi samlar in de betalningsuppgifter du har angett för genomförandet av betalningen. Vi får ytterligare betalningsuppgifter från externa betaltjänstleverantörer och kreditupplysningstjänster som vi samarbetar med för att utföra betalningar och bedöma kreditvärdigheten. För detta ändamål kan betalningsuppgifter som är nödvändiga för betalningshantering överföras till betaltjänstleverantörer som vi arbetar med.
Betalningsuppgifter är till exempel:
•    önskad betalningsmetod
•    fakturaadress
•    IBAN och BIC
•    kreditkortsuppgifter
•    kreditvärdighetsuppgifter
Betalningsuppgifterna omfattar även annan information som uppstår i direkt samband med betalningshantering och kreditvärdighetsbedömning. Detta gäller till exempel information som externa betaltjänstleverantörer använder för identifiering, till exempel ditt PayPal-ID (om du betalar med PayPal)
Ytterligare information om behandling av personuppgifter av betaltjänstleverantörer finns i deras riktlinjer för dataskydd:
•    Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna. Mer information finns i Adyens dataskyddsdeklaration.
•    PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. Mer information finns i PayPals dataskyddsdeklaration.


Rättslig grund:
I den mån du har samtyckt till valet av betalningsmetoder i förhållande till behandlingen av dina uppgifter som beskrivs ovan, är den rättsliga grunden artikel 6 punkt 1 bokstav a) i GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen) (samtycke). För övrigt är den rättsliga grunden artikel 6 punkt 1 bokstav f) i GDPR, baserat på vårt legitima intresse av att undvika bortfallsrisker.
 

9.    Google Analytics

9.1.    Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (»Google»). Google Analytics använder »cookies», textfiler som lagras på din dator för att kunna analysera hur du använder webbplatsen. Informationerna som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress förkortas i förväg av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google dessa informationer för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsoperatören.

9.2.    IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

9.3.    Du kan förhindra att cookies lagras genom en motsvarande inställning av din webbläsares programvara. Observera dock att om du gör det kommer du kanske inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats i största möjliga omfång. Du kan också förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google hanterar dessa data genom att du ladda ner och installerar webbläsarens plug-in som finns under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl&hl.

9.4.    Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget »_anonymizeIp()». Genom detta hanteras IP-adresser förkortat, det kan därmed uteslutas att personer relateras till varandra. I den mån de uppgifter som samlas in om dig har tilldelats en personlig referens kommer den omedelbart att uteslutas och personuppgifterna raderas omedelbart.

9.5.    Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fallen där personuppgifter överförts till USA har Google underkastat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är artikel 6 punkt 1 mening 1 led f allmänna DSF.

9.6.    Tredjepartsinformation: Google Dublin, Google Irland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: https://www.google.com/analytics/terms/se.html,
översikt över dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl
och dataskyddsdeklaration: http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy.

10.    Facebook

10.1.    Vi använder för närvarande en social media plug-in från Facebook. Vi använder då den så kallade tvåklickslösningen. Det vill säga: när du besöker vår webbplats, skickas principiellt inga personuppgifter till leverantörerna av plugin-programmen. Leverantören av plugin-modulen kan identifieras genom att markera på rutan ovanför sin initiala bokstav eller logotyp. Vi ger dig möjlighet att kommunicera direkt med plug in-leverantören via knappen. Endast om du klickar på det markerade fältet och aktiverar det, får plug-in-leverantören den information att du har gått in på motsvarande webbplats för vår onlinetjänst. Dessutom ska de uppgifter som avses i punkt 3 i denna deklaration överföras. I fallet med Facebook, enligt leverantören i Tyskland, anonymiseras IP-adressen direkt efter insamling. Genom att aktivera pluginprogrammet kommer personuppgifter att skickas av dig till plug-in-leverantören och lagras i USA. Eftersom plug-in-leverantören utför datainsamlingen, särskilt via cookies, rekommenderar vi att du raderar alla cookies innan du klickar på den nedtonande rutan via säkerhetsinställningarna för din webbläsare.

10.2.    Vi har ingen inverkan på insamlade data- och databehandlingar, vi är inte medvetna om den fulla omfattningen av datainsamling, syftet med behandlingen, lagringperioderna. Vi har också inte heller någon information om radering av de insamlade personuppgifter genom plug in-leverantören.

10.3.    Plug in-leverantören lagrar de uppgifter som samlas in om dig som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och / eller skräddarsydd webbdesign. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för presentation av behovsbaserad annonsering och att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända mot bildandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta respektive plug-in-leverantör för att utöva den. Genom plug in-modulerna erbjuder vi dig möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användningen av plug in-modulen är artikel 6 punkt 1 mening 1 led f allmänna DSF.

10.4.    Dataöverföringen sker oavsett om du har ett konto hos plug-in-leverantören och är inloggad där. Om du är inloggad i plug-in-leverantören kommer dina uppgifter som samlats in från oss att tilldelas direkt ditt konto hos plug in-leverantören. Om du trycker på den aktiverade knappen och t. ex. länker sidan, lagrar plug in-leverantören också denna information i ditt användarkonto och meddelar det offentligt till dina kontakter. Vi rekommenderar att du jämnt loggar ut efter att ha använt ett socialt nätverk, men framför allt innan du aktiverar knappen eftersom du på det sättet kan undvika tilldelning till din profil hos plug-in-leverantören.

10.5.    Ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av plug in-leverantören finns i leverantörens dataskyddsdeklaration. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet.

10.6.    Adresser till respektive plug-in-leverantörer och URL med deras sekretessmeddelanden:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornien 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php. Mer information om datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084,
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
och http://www.facebook.com/om/sekretess/din-info#everyoneinfo.
Facebook har underkastat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

11.    Instagram

11.1.    Från Instagram använder denna webbplats Instagram-knappen. Denna plugin drivs av Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Detta indikeras av Instagrams logotyp. Mer information om Instagram sociala plugins finns på https://help.instagram.com/.

11.2.    När en besökare söker upp en sida av denna Internet-domän som innehåller en sådan plugin, etableras en anslutning mellan besökarens webbläsare och Instagrams servrar. Instagram tar emot och lagrar personuppgifter (bland annat IP-adressen) som tillåter Instagram att se vilken sida på vår webbplats besökaren sökte upp. Detta gäller oavsett om en Instagram-plugin är aktiverad eller inte. När besökaren aktiverar en Instagram plugin sänds motsvarande information till Instagram i USA och lagras där. Om besökaren är samtidigt inloggad med sitt personliga Instagram-konto kan de vidarebefordrade uppgifterna tilldelas det specifika kontot. Den rättsliga grunden för användningen är artikel 6 punkt 1 mening 1 led f allmänna DSF.

11.3.    Insamlingens art, omfattning och syften, användning och vidare behandling av uppgifterna genom Instagram samt de rättigheter och sätt att skydda integriteten hos användaren, kan tittas upp i Instagrams dataskyddsdeklaration och justeras:
(https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref = hc_fnav & bc [0]=Instagram-Hilfe&bc[1]=Datenschutz%20und%20Sicherheitsbereich).   
För övrigt är exakta databehandlingsoperationer eller lagringsperioder och syften oklara.

12.    LinkedIn

12.1.    Från LinkedIn använder denna webbplats LinkedIn-knappen. Denna plugin drivs av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornien 94043, USA. Detta indikeras av LinkedIns logotyp. Mer information finns på Linkedins sociala plugins: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12.2.    När en besökare söker upp en sida av denna Internet-domän som innehåller en sådan plugin, etableras en anslutning mellan besökarens webbläsare och LinkedIns servrar. LinkdIn tar emot och lagrar personuppgifter (bland annat IP-adressen) som tillåter LinkedIn att se vilken sida på vår webbplats besökaren sökte upp. Detta gäller oavsett om en LinkedIn-plugin är aktiverad eller inte. När besökaren aktiverar en LinkedIn-plugin, sänds motsvarande information till LinkedIn i USA och lagras där. Om besökaren är inloggad samtidigt med sitt personliga LinkedIn-konto kan de vidarebefordrade uppgifterna tilldelas det specifika kontot. Den rättsliga grunden för användningen är artikel 6 punkt 1 mening 1 led f allmänna DSF.

12.3.    Insamlingens art, omfattning och syften, användning och vidare behandling av uppgifterna genom Instagram samt de rättigheter och sätt att skydda integriteten hos användaren, kan tittas upp i LinkedIns dataskyddsdeklaration och justeras: (http://www.linkedin.com/legal/integritetspolicy). För övrigt är exakta databehandlingsoperationer eller lagringsperioder och syften oklara.

13.    YouTube

13.1.    Från YouTube använder denna webbplats YouTube-knappen. Denna plugin drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA. Detta indikeras av YouTubes logotyp. Mer information om YouTubes sociala plugin-program finns på https://developers.google.com/youtube/.

13.2.    När en besökare söker upp en sida av denna Internet-domän som innehåller en sådan plugin, etableras en anslutning mellan besökarens webbläsare och YouTubes servrar. YouTube tar emot och lagrar personuppgifter (bland annat IP-adressen) som tillåter YouTube att se vilken sida på vår webbplats besökaren sökte upp. Detta gäller oavsett om en YouTube-plugin är aktiverad eller inte. När besökaren aktiverar en YouTube-plugin, sänds motsvarande information till YouTube i USA och lagras där. Om besökaren är inloggad samtidigt med sitt personliga YouTube-konto kan de vidarebefordrade uppgifterna tilldelas det specifika kontot. Den rättsliga grunden för användningen är artikel 6 punkt 1 mening 1 led f allmänna DSF.

13.3.    Insamlingens art, omfattning och syften, användning och vidare behandling av uppgifterna genom YouTube samt de rättigheter och sätt att skydda integriteten hos användaren, kan tittas upp i YouTubes dataskyddsdeklaration och justeras: (https://policies.google.com/privacy?hl=en). För övrigt är exakta databehandlingsoperationer eller lagringsperioder och syften oklara.

14.    Twitter

14.1.    Från Twitter använder denna webbplats Twitter-knappen. Denna plugin drivs av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Detta indikeras av Twitters logotyp. Mer information om Twitters sociala plugin-program finns på https://about.twitter.com/de/company/brand-resources.html .

14.2.    När en besökare söker upp en sida av denna Internet-domän som innehåller en sådan plugin, etableras en anslutning mellan besökarens webbläsare och Twitters servrar. Twitter tar emot och lagrar personuppgifter (bland annat IP-adressen) som tillåter Twitter att se vilken sida på vår webbplats besökaren sökte upp. Detta gäller oavsett om en Twitter-plugin är aktiverad eller inte. När besökaren aktiverar en Twitter-plugin, sänds motsvarande information till Twitter i USA och lagras där. Om besökaren är inloggad samtidigt med sitt personliga Twitter-konto kan de vidarebefordrade uppgifterna tilldelas det specifika kontot. Den rättsliga grunden för användningen är artikel 6 punkt 1 mening 1 led f allmänna DSF.

14.3.    Insamlingens art, omfattning och syften, användning och vidare behandling av uppgifterna genom Twitter samt de rättigheter och sätt att skydda integriteten hos användaren, kan tittas upp i Twitters dataskyddsdeklaration och justeras: (http://twitter.com/privacy). För övrigt är exakta databehandlingsoperationer eller lagringsperioder och syften oklara.

Stadium: maj 2021