Fill out my online form.
var q11vbljf093z49y; (function(d, t) { var s = d.createElement(t), options = { 'userName':'sortimo', 'formHash':'q11vbljf093z49y', 'autoResize':true, 'height':'440', 'async':true, 'host':'wufoo.com', 'header':'show', 'ssl':true }; s.src = ('https:' == d.location.protocol ?'https://':'http://') + 'secure.wufoo.com/scripts/embed/form.js'; s.onload = s.onreadystatechange = function() { var rs = this.readyState; if (rs) if (rs != 'complete') if (rs != 'loaded') return; try { q11vbljf093z49y = new WufooForm(); q11vbljf093z49y.initialize(options); q11vbljf093z49y.display(); } catch (e) { } }; var scr = d.getElementsByTagName(t)[0], par = scr.parentNode; par.insertBefore(s, scr); })(document, 'script');

Netikett/riktlinjer för kommunikation och deltagande

Bästa läsare!

Vi gläder oss åt att få hälsa er välkomna till vår mySortimo Blog! Här hittar ni värdefulla bidrag med anknytning till Sortimos produktvärld, nyttiga tips och tricks samt autentiska produkttester från våra fans och kunder.

För att säkerställa ett respektfullt och juste umgänge samt en vänlig samtalston på denna blogg hittar du här våra kommunikationsriktlinjer och tips som vi vill framföra för en lyckad och givande dialog och dito meningsutbyte.

Redaktionens tillgänglighet:

Även vi behöver en paus ibland! 😉 Därför är vår bloggredaktion på plats för dig måndagar till torsdagar från kl. 07:00 till kl. 16:00 samt fredagar från kl. 07:00 till kl. 14:00.

Deltagar- och användarvillkor för mySortimo-bloggen

Ingress

Sortimo AB (i fortsättningen kallat ”Sortimo”) tillhandahåller på www.mysortimo.se/blog en blogg, där intressant extrainformation om Sortimos produkter, aktuella bakgrundshistorier, poddprogram, videor och mycket annat ställs till förfogande.

Vi bjuder varmt in dig att engagera dig som användare eller läsare (i fortsättningen sammanfattande kallad ”användare”). Du har möjlighet att komma i kontakt med oss och andra användare via kommentarsfunktionen. Emellertid bör du då iaktta vissa regler som vi presenterar för dig nedan. Bidragen/kommentarerna ska vara synliga för alla användare, därför är det nödvändigt att Sortimo får motsvarande rättigheter till användning av allt innehåll från dig som skapas inom ramen för mySortimo-bloggen.

Naturligtvis gör vi bara anspråk på de rättigheter från dig som vi absolut behöver för att publicera bidragen eller dela dem med andra användare.

§ 1 Användarvillkorens omfattning

Nedanstående användarvillkor gäller för åtkomst och användning av mySortimo-bloggen samt för samtliga bidrag som publiceras på eller i mySortimo-bloggen och/eller dess undersidor. De gäller för alla slag av information, text, grafik, foton (fotografiska verk, fotografier) och videor eller annat innehåll, oavsett typ, som du inom ramen för användningen av mySortimo-bloggen nu eller i framtiden laddar upp, laddar ned eller visar och/eller använder i samband med erbjudandet (i fortsättningen kallat ”Innehåll”).

mySortimo-bloggen kan användas kostnadsfritt. För att kunna använda bloggen måste du godkänna och följa föreliggande deltagar- och användarvillkor. Genom åtkomst av bloggen eller genom publicering av ett innehåll eller genom uttryckligt medgivande förklarar du dig införstådd med giltigheten av följande bestämmelser.

§ 2 Föremål för deltagar- och användarvillkoren

(1) Sortimo tillhandahåller mySortimo-bloggen, via vilken användare kan komma i kontakt med varandra och kommunicera. Användarna kan hämta det innehåll som är tillgängligt på bloggen och använda de övriga kostnadsfria och kostnadspliktiga tjänster som vid respektive tillfälle står till förfogande på mySortimo-plattformen inom ramen för deras respektive tillgänglighet. Närmare information om tjänsterna finns i tjänstebeskrivningen under § 6.

(2) Föreliggande deltagar- och användarvillkor reglerar Sortimos tillhandahållande av tjänsterna och din användning av dessa tjänster som användare.

(3) Information om Sortimo hittar du här.

§ 3 Ändringar av deltagar- och användarvillkoren

(1) Sortimo förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ändra dessa deltagar- och användarvillkor. Sortimo ska i god tid informera användarna om sådana ändringar på lämpligt sätt (t.ex. via pushmeddelande, webbannons o.s.v.).

(2) Användningen av mySortimo-bloggen regleras av den vid respektive tillfälle gällande versionen av deltagar- och användarvillkoren.

(3) Om mySortimo-bloggen används även efter det att ändringarna trätt i kraft förklarar sig användaren därmed införstådd med de ändrade deltagar- och användarvillkoren.

§ 4 Riktlinjer för kommentarer

(1) För att du ska känna dig väl till mods på vår blogg och för att utbytet i mySortimo-bloggen ska vara till glädje för alla och framför allt kunna erbjuda alla användare ett mervärde gäller vissa umgängesformer och regler som beskrivs nedan.

(2) Hur vi ska diskutera:

Sortimo vill ge användarna möjlighet att på grundval av tillförlitlig information bilda sig en egen uppfattning ochm produkter och tjänster från Sortimo. Därför önskar vi oss en livlig och konstruktiv dialog mellan våra användare inbördes samt med oss. Vi lägger stor vikt vid din respons på våra erbjudanden. Diskutera på vår blogg precis som på våra plattformar hos Facebook, Instagram, YouTube och LinkedIn.

Hos oss kan och bör man diskutera kontroversiellt, därför är det mycket viktigt att respektera även andras åsikter.

(3) Rikta dig därför efter följande kriterier när du skriver en kommentar:

a. För att alla användare ska förstå bidragen vill vi här kommunicera endast på svenska.

b. Din kommentar ska vara konstruktiv och gälla respektive bidrag.

c. Var hela tiden hövlig. Välj en ton som du även skulle använda i ett personligt samtal – och som du själv vill bli tilltalad i.

d. Provocera inte på ett personligt plan och låt dig inte provoceras.

e. Kontrollera alltid att du har de nödvändiga rättigheterna till spridning av det innehåll som du publicerar. Citat måste anges som citat.

§ 5 Netikett

(1) Vår bloggredaktion kontrollerar varje enskild kommentar före publiceringen avseende de här angivna umgängesformerna och reglerna. Sortimo förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande redigera, radera eller avstå från att publicera kommentarer på vår blogg ifall dessa strider mot våra principer. Sortimo kommer dock att ta hänsyn till användarnas berättigade intressen och välja det mildaste sättet att avvärja överträdelsen av de i dessa deltagar- och användarvillkor fastställda principerna.

(2) För detta gäller följande principer:

a. På vår blogg har diskriminering och förtal av personer och grupper ingen plats, särskilt inte på grund av deras religion, härkomst, nationalitet, fysiska tillstånd, sexuella läggning, ålder eller kön. Motsvarande yttringar omfattas enligt vår uppfattning inte av yttrandefriheten. Vi förbehåller oss rätten att utesluta den ansvariga personen permanent från vår sida.

b. Kommentarer som är kränkande, förolämpande, pornografiska eller på annat sätt otillåtna eller till och med straffbara eller som sprider nationalsocialistisk terminologi friges inte, utan raderas.

c. Bidrag/kommentarer som innehåller reklam eller kommersiellt innehåll om andra märken raderas av oss eller publiceras inte. Du kan som komplettering hänvisa till bidrag på dina egna bloggar eller webbplatser i anslutning till ett visst ämne. Även för dessa länkar gäller dock att vi raderar dem eller publicerar dem inte ifall de strider mot dessa regler.

d. Din integritet är mycket viktig för oss. Kommentarer som innehåller personuppgifter om dig eller tredje part, inklusive men inte begränsat till adresser och telefonnummer, publiceras inte av oss. Om du kommenterar under ett verkligt namn får du bara använda ditt eget.

e. Kommentarer som visar sig vara felaktiga eller osanna raderas av oss i efterhand.

(3) Sortimo förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent från vår blogg utesluta användare som överträder våra regler upprepade gånger eller i allvarlig grad.

(4) Ett anspråk på publicering av din kommentar föreligger inte. Inte heller ett anspråk på motivering vid utebliven publicering föreligger, i synnerhet när de ovan nämnda reglerna har överträtts.

§ 6 Tjänsteutbud och tjänsternas tillgänglighet

(1) Sortimo tillhandahåller på bloggen olika informationstjänster för tidsbegränsad användning. Sådana tjänster kan till exempel vara tillhandahållande av data, bidrag, bild- och ljuddokument, information och övrigt innehåll (i fortsättningen sammanfattande kallat ”Innehåll”), vidare möjligheten att komma i kontakt med andra deltagare genom att författa kommentarer.

Innehåll och omfattning av tjänsterna bestäms av de vid respektive tillfälle tillgängliga funktionerna på bloggen. På bloggen står kostnadsfria tjänster till ditt förfogande.

(2) Till de tjänster som finns på bloggen kan även höra tjänster från tredje part som Sortimo bara förmedlar en kontakt till. För utnyttjandet av sådana tjänster – som alltid anges som tjänster från tredje part – kan det gälla regler som avviker från dessa deltagar- och användarvillkor och som Sortimo då kommer att informera dig om.

(3) I övrigt föreligger ett anspråk på nyttjande av de på bloggen tillgängliga tjänsterna endast inom ramen för de tekniska och operativa möjligheterna hos Sortimo. Sortimo eftersträvar en så avbrottsfri användbarhet som möjligt av sina tjänster. Emellertid kan tekniska störningar (som till exempel strömavbrott, maskin- eller programvarufel, tekniska problem i dataledningarna) vålla temporära begränsningar eller avbrott.

§ 7 Ändringar av tjänster

Sortimo har rätt att när som helst ändra de på bloggen kostnadsfritt tillhandahållna tjänsterna, kostnadsfritt eller kostnadspliktigt tillhandahålla nya tjänster och ställa in tillhandahållandet av kostnadsfria tjänster. Sortimo kommer då att varje gång ta hänsyn till användarnas berättigade intressen.

§ 8 Skydd av innehåll, ansvar för innehåll från tredje part

(1) Det på bloggen tillgängliga innehållet är till större delen skyddat av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter och utgör egendom för Sortimo, övriga användare eller annan tredje part som ställt innehållet i fråga till förfogande. Detta innehåll får du endast använda enligt dessa deltagar- och användarvillkor samt inom den ram som föreskrivs på bloggen.

(2) Det innehåll som är tillgängligt på bloggen kommer delvis från Sortimo och delvis från andra användare eller annan tredje part. (Innehåll från användarna eller annan tredje part kallas i fortsättningen sammanfattande ”Externt innehåll”.) Sortimo genomför för externt innehåll ingen kontroll av fullständighet, korrekthet och lagenlighet och övertar därför inget som helst ansvar eller någon garanti för fullständighet, korrekthet, lagenlighet och aktualitet hos externt innehåll. Detta gäller även avseende det externa innehållets kvalitet och dess lämplighet för ett visst ändamål och även i den mån det rör sig om externt innehåll på länkade externa webbplatser.

§ 9 Omfattning av tillåten användning, övervakning av användaraktiviteter

(1) Din användarbehörighet begränsar sig till åtkomst av bloggen samt användning av de på bloggen vid respektive tillfälle tillgängliga tjänsterna inom ramen för dessa deltagar- och användarvillkor.

(2) För skapande av de tekniska förutsättningar som är nödvändiga för användning av tjänsterna och som ligger inom ditt ansvarsområde är du själv ansvarig. Sortimo är inte skyldig dig någon rådgivning i detta avseende.

(3) Sortimo påpekar att dina användaraktiviteter kan övervakas i lagligen tillåten omfattning. I detta ingår ev. också protokollföring av IP-anslutningsdata och samtalsförlopp samt utvärderingar av dessa vid en konkret misstanke om överträdelse av föreliggande deltagar- och användarvillkor och/eller vid en konkret misstanke om annan olaglig handling eller förbrytelse.

§ 10 Blogganvändares uppläggning av eget innehåll

(1) I den mån motsvarande funktionalitet är tillgänglig på bloggen får du under iakttagande av nedanstående regler lägga upp innehåll på bloggen och därmed göra det tillgängligt för tredje part.

(2) Genom att lägga upp innehåll beviljar du Sortimo varje gång en enkel, rumsligt obegränsad, kostnadsfri och överförbar nyttjanderätt till respektive innehåll, särskilt

a. för lagring av innehållet på Sortimos servrar

b. samt publicering av det, särskilt allmänt tillhandahållande via samtliga distributionskanaler som för närvarande är kända eller i framtiden kommer att bli kända,

c. för redigering, mångfaldigande, reproduktion, bearbetning, anpassning, ändring i den mån detta är nödvändigt för lagringen eller publicering av respektive innehåll på bloggen.

Dessa rättigheter behöver vi för att kunna erbjuda bloggen med dess innehåll.

(3) Du bär det fulla ansvaret för det av dig upplagda innehållet. Sortimo genomför ingen kontroll (med undantag för de i § 5 angivna skälen) av innehållet med avseende på fullständighet, korrekthet, lagenlighet, aktualitet, kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål. Du förklarar och garanterar därför gentemot Sortimo att du är ensam ägare till alla rättigheter till det innehåll du lagt upp på bloggen, eller också att du på annat sätt är berättigad (till exempel genom ett gällande medgivande från rättsinnehavaren) att lägga upp innehållet på bloggen och bevilja nyttjande- och exploateringsrättigheterna enligt föregående stycke (2).

§ 11 Nyttjanderätt till det på bloggen tillgängliga innehållet

(1) I den mån en mer omfattande användning inte uttryckligen medges i dessa deltagar- och användarvillkor eller möjliggörs genom en motsvarande funktion (exempelvis nedladdningsknapp) på bloggen

a. får du endast hämta det på bloggen tillgängliga innehållet online och visa det för personliga ändamål.

b. är det förbjudet för dig att helt eller delvis redigera, ändra, översätta, förevisa, publicera, ställa ut, mångfaldiga eller sprida det innehåll som är tillgängligt på bloggen. Likaså är det förbjudet att avlägsna eller ändra copyrightnoteringar, logotyper och andra kännetecken eller äganderättsklausuler.

(2) Du är berättigad att ladda ned samt skriva ut innehåll endast om bloggen har en funktion som ger möjlighet till nedladdning eller utskrift.

Till det av dig korrekt nedladdade eller utskrivna innehållet får du varje gång en icke tidsbegränsad och icke exklusiv nyttjanderätt för användning till egna, icke-kommersiella ändamål. I övrigt förblir samtliga rättigheter till innehållet hos den ursprungliga rättsinnehavaren (Sortimo eller respektive tredje part).

(3) Dina tvingande lagliga rättigheter påverkas inte.

§ 12 Uppgiftsskydd

Till Sortimos kvalitetsanspråk hör att hantera deltagarnas personliga uppgifter (dessa data kallas i fortsättningen ”personuppgifter”) på ett ansvarsfullt sätt. De personuppgifter som uppkommer ur användningen av de tillgängliga tjänsterna samlar Sortimo därför in, lagrar och bearbetar endast i den mån det är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsterna och tillåtet eller påbjudet enligt lag. Sortimo kommer att behandla dina personuppgifter konfidentiellt samt i motsvarighet till bestämmelserna i den europeiska dataskyddsförordningen och inte överlåta dem åt tredje part.

Härutöver använder Sortimo dina personuppgifter endast i den mån du har lämnat ditt uttryckliga medgivande till det. En fullmakt som du lämnat oss kan du återkalla när som helst.

All information om ämnet uppgiftsskydd hittar du här.

§ 13 Garanti och ansvar

(1) Sortimo lämnar ingen garanti för att interaktiva förlopp når användaren korrekt och att åtkomsten till internet hela tiden är säkrad. Sortimo lämnar ingen garanti för att datautbytet sker med en viss överföringshastighet. Sortimo ansvarar inte för störningar som uppstår på grund av brister eller avbrott i användarens slutenhet eller i kommunikationsvägarna från användaren till servern eller av missbruk av användarnamn (pseudonym) och e-postadress.

(2) Sortimo utesluter i den mån det är lagligen tillåtet varje ytterligare garantianspråk.

(3) Användarna ansvarar för alla konsekvenser och nackdelar som uppstår för Sortimo på grund av missbruk eller rättsvidrig användning av bloggen. Användaren befriar vid första anmodan Sortimo från alla anspråk och krav från tredje part som tredje part gör gällande på grund av kränkning av rättigheter som användaren gjort sig skyldig till eller på grund av innehåll som skapats av användaren, inklusive rimliga rättsprocess- och advokatkostnader. Användaren åtar sig att stödja Sortimo vid avvärjande av sådana anspråk.

(4) Sortimo ansvarar inte för några direkta, indirekta eller speciella förluster och/eller skador för användarna som uppstår från användning av bloggen och som är förknippade med en störning i kommunikations- eller elledningarna, fallissemang hos mobiloperatörerna, effekter av skadlig programvara, tredje parts otillbörliga handlingar som syftar till en otillåten åtkomst och/eller urdrifttagande av Sortimos programvara och/eller maskinvara eller force majeure. Sortimo är i sådana fall inte skyldigt att ersätta användare för förluster.

(5) Om bloggens funktionsduglighet skulle begränsas av tekniska eller andra, av Sortimo oberoende och/eller ej påverkbara, skäl så har Sortimo rätt att helt eller delvis stänga bloggen tillfälligt eller permanent.

(6) Skadeståndsanspråk från användarens sida är uteslutna. Undantagna härifrån är användarens skadeståndsanspråk avseende skada på liv, kropp, hälsa samt ansvaret för övriga skador som beror på ett avsiktligt eller grovt vårdslös åsidosättande av skyldigheter från Sortimos, dess lagliga representants eller dess agenters sida. Vidare påverkas inte ansvaret för åsidosättande av skyldigheter vars uppfyllande överhuvud taget gör genomförandet möjligt och på vars uppfyllande användaren normalt ska kunna lita på (kardinalförpliktelser). Vid ett lindrigt vårdslöst åsidosättande av dessa kontraktsförpliktelser ansvarar Sortimo endast för den avtalstypiska, förutsebara skadan, såvida det inte rör sig om användarens skadeståndsanspråk gällande skada på liv, kropp eller hälsa.

(7) Ansvaret för personskador och ansvaret enligt produktansvarslagen påverkas inte av detta.

(8) Bloggen kan innehålla länkar till webbplatser eller andra onlineerbjudanden från tredje part. Användarna accepterar att Sortimo varken har juridiskt eller ekonomiskt ansvar för tillgänglighet eller korrekthet av externa webbplatser, ej heller för innehåll, produkter eller tjänster som där ställs till förfogande. Användarna övertar det fulla ansvaret för och alla risker förknippade med användningen av dessa webbplatser.

§ 14 Salvatorisk klausul

Om en bestämmelse i dessa deltagar- och användarvillkor skulle vara eller bli ogiltig påverkar detta inte giltigheten av de övriga bestämmelserna. I stället för den ogiltiga bestämmelsen gäller en giltig bestämmelse, som i ekonomiskt avseende ligger så nära den av parterna önskade bestämmelsen som möjligt.

§ 15 Tillämplig lag

Dessa villkor för deltagande och användning är underkastade lagen i Sverige förutom att utesluta FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor (CISG).

§ 16 Laga domstol

Den exklusiva behörighetsdomstolen för alla tvister som härrör från dessa villkor för deltagande och användning är Sortimos säte i den mån avtalet mellan en jurisdiktionsort är tillåtet.