text.skipToContent text.skipToNavigation

Sortimo Villkor

icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Generella försäljnings- och leveransvillkor
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Försäljnings- och
levansvillkor
mySortimo graphics
Generella försäljnings- och leveransvillkor
179 KB
Försäljnings- och levansvillkor mySortimo graphics
135 KB
Generella försäljnings- och leveransvillkor Sortimo AB (nedan Sortimo)

 

1.            ANVÄNDNING

1.1              Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för all försäljning av vara och tjänst (nedan Produkten) från Sortimos webshop, om inte annat särskilt avtalats mellan Sortimo och Kunden. Eventuella avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

1.2              För onlineköp via vår plattform mysortimo.se gäller särskilda försäljnings- och leveransvillkor – se nedanför under punkt B.

1.3              För onlineköp av bildekoration via vår plattform mysortimo.se gäller särskilda försäljnings- och leveransvillkor – mySortimo graphics.

1.4              Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor

1.5              Våra externa och kommersiella agenter/partner är inte befogade att ingå avtal eller förpliktelser som avviker från våra generella försäljningsvillkor. Detta kan endast göras vid lagligt giltiga avtal ingångna med medarbetare med befogenhet till detta.

 

2.            ERBJUDANDEN, KAMPANJMATERIAL, INFORMATION OCH KONSULTATION

2.1          Av Sortimo lämnade erbjudanden är endast bindande där så uttryckligen och skriftligen anges i erbjudandet.

2.2          I de fall där erbjudandet är bindande enligt pkt 2.1 ovan gäller detta endast där en tid anges specifikt i erbjudandet, dock aldrig längre än två (2) veckor efter mottagandet av erbjudandet.

2.3          Provexemplar, mallar och liknande är inte bindande. Sortimo äger rätt att ändra design där detta är förenligt med Kundens specifikationer eller om skillnaden är marginell.

2.4          Sortimo äger rätt att bruka och reproducera ritningar, planer, modeller, mallar, prover, verktyg, produktionshjälpmedel, mått, vikt och liknande prestationsdata som Kunden har lämnat till Sortimo, likaså för tredje part, där detta är nödvändigt för att Sortimo ska kunna fullgöra Kundens beställning. Vid ändringar i av Kunden nu nämnt material/information ska Kunden genast underrätta Sortimo.

 

3.            PRISER

3.1          Det pris som gäller för köp är det vid tiden för köpet gällande list-/katalogpriset.

3.2          Om en leverans sker senare än fyra (4) månader efter köp och Sortimo inte är ansvarig för leveranstiden, gäller list-/katalogpriset vid tiden för leverans. Där prisändringen är större än fem (5) procent, äger båda parter rätt att häva avtalet.

3.3          Om arbetet utförs mer än fyra (4) månader efter köp på grund av förhållanden som Sortimo inte är ansvarig för och om Sortimos timpris eller materialkostnader ändrats mer än fem (5) procent ska priset som gällde vid köpet justeras i överensstämmelse härmed. Beräkning av det nya priset är baserat på ett timpris och materielkostnader om respektive fyrtiofem (45) procent, samt en fastprisandel om tio (10) procent. Där prisändringen är större än femton (15) procent, äger båda parter rätt att häva avtalet.

3.4          Priset gäller exklusive kostnader för transport.

3.5          Priser är angivna exklusive mervärdesskatt (VAT), som tillkommer enligt vid var tid gällande lag och anges separat på fakturan.

 

4.            FÖRSÄNDELSE, EMBALLAGE OCH RISK VID TRANSPORT

4.1          Försändelse sker på Kundens risk utom om i de fall där särskilt avtal ingått om att Sortimo svarar för transportkostnaderna. Risken för godset övergår på Kunden, även för FOB, CIF eller förbetald transport, när Produkten överlämnats till transportören och senast när Produkten lämnar Sortimos lager eller, där fråga är om direktförsändelse, när Produkten lämnar fabriken eller lagret hos Sortimos underleverantör.

4.2          Sortimo accepterar endast retur av levererade emballage inom gränsen för våra lagliga förpliktelser. Retur av emballage till försändelser i utlandet accepteras ej. Godkännande av retur omfattar inte returförsändelse och de därmed relaterade omkostnaderna. Om Kunden inte är en privat slutkund som definierat i emballageförordningen kommer bortskaffandet av emballagen bli avkrävt hos Kunden till en kostnad. Om emballagen inte returneras till Sortimo kan Sortimo inte betala alla omkostnaderna vid bortskaffandet.

4.3          Kunden ska omedelbart efter mottagen leverans av Produkten inspektera denna med avseende på transportskada. Kunden ska framställa eventuella anmärkningar, reklamation eller klagomål i övrigt i närvaro av förare/transportör och i enlighet med transportföretagets villkor.

4.4          Anmärkningar ska nedtecknas och meddelas Sortimo dagen för mottagandet av Produkten. Sortimo ska underrättas om eventuella transportfel eller transportskador senast tre (3) kalenderdagar efter mottagen leverans.

4.5          För det fall Kunden inte lämnar underrättelse enligt ovan betraktas Produkten som godkänd av Kunden.

4.6          Kundens förpliktelser ovan gäller även i de fall där Produkten levereras till en tredje part eller hos en tredje part på Kundens anmodan.

 

5.            DATUM, LEVERANS/SERVICE

5.1          Våra datum eller perioder for leverans eller utförande av en tjänst er inte bindande, om det inte finns ett avtal som säger motsatsen.

5.2          Har parterna i stället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat om en tidrymd inom vilken leverans ska ske, löper denna från avtalets ingående.

5.3          Finner Sortimo att denne inte kan leverera i rätt tid, eller framstår försening på dennes sida som sannolik, ska Sortimo inom skälig tid meddela Kunden detta samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske.

5.4          Leveranstiden ska förlängas även om orsaken till förseningen inträffar efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden.

5.5          Leveranstiden ska förlängas så mycket som med hänsyn till omständigheterna är skäligt om leveransen försenas av någon av följande orsaker, dock längst tre (3) månader:

– handling eller underlåtenhet från Kundens sida

– annan omständighet som Kunden bär ansvaret för

– omständighet som utgör befrielsegrund enligt nedan.

5.6          Följande omständigheter utgör befrielsegrunder (force majeure) om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.

5.7          Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.

5.8          Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns ovan att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.

5.9          Vid befrielsegrund hos Kunden ska denne ersätta Sortimo för de kostnader denne får vidkännas för att säkra och skydda Produkten.

5.10        Om leverans inte sker inom ovan angivna tre (3) månader äger båda parter rätt att häva avtalet.

5.11        Med vederbörlig hänsyn till Kundens intressen har Sortimo rätt att när som helst tillhandahålla del av Produkten och göra partiella leveranser och fakturera dem separat.

5.12        Om Kunden inte avhämtar produkterna inom en (1) vecka efter mottagande av meddelande att Produkten finns för avhämtning äger Sortimo rätt att häva köpet, varvid Kunden vid anfordran till Sortimo ska utge ett vite om tio (10) procent av det avtalade försäljningspriset. Sortimo har dock rätt att i stället för vite begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan. Utgivande av vite inverkar ej rätten att göra andra påföljder (än skadestånd) gällande i anledning av kontraktsbrottet.

 

6.            BETALNING

6.1          Om inte annat avtalats ska betalning ske mot faktura med trettio (30) dagars betalningsfrist från fakturadatum.

6.2          Sortimo äger rätt att i skälig omfattning kräva delbetalningar.

6.3          Betalar inte Kunden i rätt tid, har Sortimo rätt till dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Därutöver har Sortimo rätt till ersättning för faktiska indrivningskostnader.

6.4          Betalar inte Kunden i rätt tid eller ställer inte Kunden i rätt tid avtalade säkerheter, får Sortimo dessutom, efter att skriftligen ha meddelat Kunden, avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess betalning sker eller avtalade säkerheter ställs.

6.5          Om Kunden inte betalat en (1) månader efter förfallodagen, får Sortimo häva avtalet genom skriftligt meddelande till Kunden. Sortimo har då, utöver vad som följer av första stycket ovan, rätt till ersättning för den skada han lider.

6.6          Sortimo är förbehållen rätten att i första hand avräkna betalning mot dröjsmålsränta, kostnader, äldsta fordringen, i nu nämnd ordning.

 

7.            ÄGANDE- OCH ÅTERTAGANDERÄTT

7.1          Produkten förblir Sortimos egendom till dess den blivit fullt betald (äganderättsförbehåll) och innan dess äger Kunden inte överlåta eller pantsätta Produkten.

7.2          Med den rätt som anges i föregående stycke följer vidare en rätt för Sortimo att vid utebliven betalning återta Produkten (återtaganderätt) i enlighet med gällande lag.       

7.3          Sedan Kunden fått Produkten i sin besittning och intill full betalning erlagts är Kunden i förhållande till Sortimo skyldig att behandla Produkten med omsorg och försiktighet, på egen bekostnad tillse att skadeförsäkring är tecknad för Produkten.

 

8.            IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

8.1          Sortimo förbehåller sig rätten och upphovsrätten till användning av ritningar, planer, modeller, mallar, tester, verktyg, produktionshjälpmedel och liknande, såväl som konfidentiell data/koncept som levererats till Kunden.

8.2          Kunden får inte utan Sortimos godkännande använda, överlåta eller hänvisa till någon av Sortimos immateriella rättigheter i förhållande till tredje part.

8.3          Sortimo ansvarar inte för intrång i immaterialrätt som är ett resultat av att Produkten används på ett sätt som avviker från vad som avtalats eller som Sortimo inte borde ha förutsett att Produkten används tillsammans med utrustning eller programvara som inte levererats av Sortimo att Kunden gjort förändringar i Produkten.

8.4          Sortimo ansvarar inte heller för intrång i immaterialrätt som uteslutande är en följd av utformning eller konstruktion av Produkten som föreskrivits eller specificerats av Kunden.

 

9.            FELANSVAR

9.1          Om Produkten är felaktig, skall Sortimo med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar genom reparation eller omleverans avhjälpa alla fel i Produkten som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

9.2          Sortimos ansvar omfattar inte fel som beror på av Kunden tillhandahållet material eller på av denne föreskriven eller specificerad konstruktion.

9.3          Sortimos ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för Produkten gått över på Kunden. Ansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av att driftsförhållandena avviker från vad som förutsatts i avtalet eller av oriktig användning av Produkten. Det omfattar inte heller fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från Kundens sida, ändringar utan Sortimos skriftliga medgivande eller av Kunden oriktigt utförda reparationer. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.

9.4          Sortimos ansvar avser endast fel som visar sig inom ett (1) år från den dag Produkten levererades. Används Produkten mer intensivt än som avtalats, förkortas ansvarstiden i motsvarande grad.

9.5          Vid utbyte eller reparation enligt ovan har Sortimo samma ansvar för utbytesdelar och reparerade delar som för den ursprungliga Produkten under en tid av ett (1) år. För Produktens övriga delar förlängs ansvarstiden endast med den tid som Produkten inte kunnat användas till följd av fel som Sortimo ansvarar för.

9.6          Kunden ska skriftligen till Sortimo reklamera fel utan oskäligt uppehåll, senast två (2) veckor, efter att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Reklamerar Kunden inte skriftligen inom angiven frist, förlorar Kunden rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.

9.7          Finns det anledning att anta att felet kan medföra risk för skada ska reklamation ske genast. Om inte reklamation sker genast, förlorar Kunden rätten att göra gällande anspråk på grund av skada som uppstår på Produkten vilken kunde ha undvikits om sådan reklamation hade skett.

9.8          Sedan Sortimo har mottagit skriftlig reklamation enligt punkt ska denne avhjälpa felet med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar.

9.9          Avhjälpandet ska utföras där Produkten befinner sig om inte Sortimo, med hänsyn till båda parters intresse, finner det mer ändamålsenligt att Produkten sänds till denne eller av denne anvisad plats.

9.10        Kan avhjälpandet ske genom att en felaktig del byts ut eller repareras och kan demontering och inmontering av delen utföras utan särskild fackkunskap, får Sortimo kräva att den felaktiga delen sänds till honom eller av honom anvisad plats för reparation eller utbyte. Sortimo har då fullgjort vad som åligger honom på grund av felet när han till Kunden levererar en reparerad del eller utbytesdel.

9.11        Kunden ska på egen bekostnad bereda Sortimo tillgång till Produkten och ombesörja ingrepp i annan utrustning än Produkten i den omfattning som krävs för att avhjälpa felet.

9.12        Varje transport i samband med avhjälpande av fel ska ske på Sortimos risk och bekostnad. Kunden ska följa Sortimos instruktioner om hur transporten ska utföras.

9.13        Kunden ska bära de merkostnader för avhjälpande av fel som Sortimo orsakas av att Produkten befinner sig på annan plats än den bestämmelseort som vid avtalets ingående angetts för Sortimos leverans till Kunden eller, då någon sådan inte angetts, leveransorten.

9.14        Felaktiga delar som byts ut ska ställas till Sortimos förfogande och blir dennes egendom.

9.15        Reklamerar Kunden enligt ovan och det visar sig inte föreligga något fel som Sortimo svarar för, har denne rätt till ersättning för det arbete och de kostnader reklamationen orsakat.

9.16        Om Sortimo inte har avhjälpt felet med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar, får Kunden ge Sortimo en sista frist för avhjälpande, vilken inte får vara kortare än två (2) veckor. Om Säljaren inte har avhjälpt felet när fristen har löpt ut, har Köparen rätt till prisavdrag. Om felet är av väsentlig betydelse, får Köparen när fristen har löpt ut i stället häva köpet.

9.17        Oavsett vad som sägs ovan har Sortimo inte något ansvar för fel i någon del av Produkten längre än ett (1) år från slutet av den ansvarstid som anges ovan eller från slutet av någon annan ansvarstid som parterna avtalat om.

9.18        Sortimo har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs ovan.

 

10.          SKADESTÅND

10.1        Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som denne lider på grund av Sortimos avtalsbrott endast om skadan beror på grov försummelse från Sortimos sida.

10.2        Så t ex föreligger aldrig rätt till ersättning där avtalsbrottet beror på ett hinder utanför Sortimos kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

10.3        Beror avtalsbrottet på någon som Sortimo har anlitat för att helt eller delvis fullgöra avtalet, föreligger rätt till ersättning under samma förutsättningar som anges i första stycket ovan. Detsamma gäller om avtalsbrottet beror på leverantör som Sortimo anlitat eller någon annan i tidigare säljled.

 

11.          PRODUKTANSVAR

11.1.       För produktansvar gäller svensk lag, med de ansvarsbegränsningar som följer av dessa försäljnings- och leveransvillkor.

11.2.       Sortimo kan endast åläggas ansvar för personskada orsakad av en leverans om det kan bevisas att skadan är en följd av försummelse eller oaktsamhet som visas av Sortimo eller andra som Sortimo ansvarar för.

11.3.       Sortimo ansvarar inte för skada på fast egendom eller lösöre förorsakat av en leverans efter leverans har skett. Sortimo är inte heller ansvarigt för eventuell skada på produkter, som är framställt av eller förvaras hos Kunden eller på Kundens produkter, däri en leverans från Sortimo ingår.

11.4.       Sortimo är inte ansvarigt för driftsförluster, utebliven vinst eller andra indirekta förluster eller följdskador, inklusive påföljder såsom t ex viten och böter till följd av att Sortimo har levererat en defekt produkt till Kunden, såvida inte Kunden kan visa att Sortimo har agerat grovt försumligt eller uppsåtligt.

11.5.       Kunden skall hålla Sortimo fri från alla ersättningskrav vidrörande produktansvar framställt av tredje part mot Sortimo, i den utsträckning Sortimo inte är ansvarig gentemot Kunden enligt dessa försäljnings- och leveransvillkor.

 

12.          LAGVAL OCH FORUM

12.1.       Tvist som uppstår i anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk lag, med undantag för FN:s konvention om internationell handel med varor (CISG).

12.2.       Tvist ska avgöras av svensk allmän domstol på orten där Sortimo har sitt säte.

 

 

mySortimo online försäljnings- och leveransvillkor

 

1. Definitioner

1.1.             Om inget annat anges i texten eller andra omständigheter, ska definitionerna nedan gälla i dessa försäljnings- och leveransvillkor:

”Kunden” betyder den användare eller verksamhet som har lagt en order till Sortimo via vår webshop ”mysortimo.se” (nedan kallat ”webshop”).

 

2.                 Giltighet

2.1.         Dessa försäljnings- och leveransvillkor, som är ett tillägg till Sortimos ”Generella försäljnings- och leveransvillkor” vid online köp, gäller för försäljning från Sortimos webshop, såvida inte annat avtalats separat mellan Sortimo och Kunden.

2.2.         Kundens egna allmänna köpvillkor, oavsett om de ingår i Kundens försäljningsdokument, beställning eller godkännande, beaktas inte.

2.3.         Sortimo förbehåller sig rätten att ändra dessa försäljnings- och leveransvillkor. Den för tillfället gällande versionen av Sortimos försäljnings- och leveransvillkor återfinns under mysortimo.se.

 

3.                 Beställning

3.1.         För att genomföra ett köp på mysortimo.se skall Kunden gå igenom 5 steg.

3.1.1          Hitta den eller de varor som önskas och lägg dem i varukorgen, gå sedan till varukorgen.

3.1.2          Fyll i Kundens upplysningar.

3.1.3          Välj betalnings- och leveranssätt.

3.1.4          Läs och godkänn våra försäljnings- och leveransvillkor.

3.1.5          Kontrollera att alla upplysningar är korrekta och godkänn beloppet.

3.2.         Beställning av varor är bindande i Sortimos webshop mysortimo.se.

3.3.             Kort efter beställningen erhåller Kunden ett kvitto på, att beställningen är mottagen. Kvitteringen er en kopia av varukorgen och är inte ett juridiskt bindande avtal/accept, utan har Sortimo har möjlighet att annullera Kundens beställning till följd av tryckfel, tekniska problem, leveransförseningar och liknande situationer.

 

4.                 Priser

4.1.         Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive moms och frakt där inte annat framgår av Produktens prisupplysning på hemsidan. Alla priser är dagspriser och uppdateras löpande.

4.2.         Sortimo förbehåller sig rätten till eventuella prisändringar, som är utanför Sortimos kontroll (t ex ändring i inköpspriser, lag, porto och transport).

4.3.         Om leveransen täcks av en prislista som används av Sortimo bestäms leveranspriset utifrån den prislista som är tillämplig vid leveranstillfället.

 

5.                 Betalning

5.1.         Köp som görs på mysortimo.se kan betalas med kreditkort. Pengarna blir reserverade på Kundens konto i samband med att beställningen läggs på mysortimo.se. Sortimo drar dock pengarna från kontot, först när varorna skickas tillanvisad leveransadress. I samband med delleveranser tillåter Sortimo sig att dra det fulla beloppet, när första delen av beställningen skickas.

5.2.         För att handla på mysortimo.se skall Kunden ha fyllt 18 år och inneha ett giltigt betalkort.

 

6.                 Produktinformation och ändringar

6.1.         Upplysningar om produktinformation, inklusive priser, ritningar, specifikationer och liknande samt andra detaljer i Sortimos kataloger, reklam, försäljningsfrämjande material eller andra webbplatser, härunder Sortimos hemsida, är inte juridisk bindande och skall endast betraktas som vägledande.

6.2.         Om inte annat avtalats, inklusive speciella kvalitetskrav, kommer alla produkter att levereras som detaljhandelprodukt och utan något ansvar för särskilda kvalitetskrav.

6.3          Sortimo lämnar inga garantier om Produktens lämplighet för Kundens behov eller användning, utan ansvarar Kunden för detta.

6.4.         Sortimo AB förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i alla produktspecifikationer, under förutsättning att detta sker utan att väsentligt ändra avtalade tekniska specifikationer och utan väsentlig ändring av Produktens form eller funktion och där detta kan ske utan väsentlig nackdel för Kunden.

 

7.                 Leverans och transport

7.1.         Leverans sker till Kundens angivna adress inom Sveriges gränser, med transport som beställs av Sortimo.

7.2.         När beställningen är skickad, erhåller Kunden ett mail, där försändelsen kan följas via ”Track & Trace”.

 

8.                 Persondata

8.1.         Sortimo behandlar personupplysningar/kunddata i överensstämmelse med de regler som följer av av Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och dataskyddslagen. För närmare upplysningar hänvisas till avsnittet om dataskydd, som återfinns under mysortimo.se.

 

9.            Cookies

9.1.         På Sortimos webbplatser använder Sortimo cookies (kakor) och andra liknande tekniker. Kunden kan välja att tillåta att Sortimos webbplatser placerar cookies på Kundens dator eller inte.

9.2.         Cookies används med det ändamål att skapa ökad användarvänlighet, och används för att upprätthålla de varor som Kunden har lagt i varukorgen, men används inte till personliga upplysningar.

9.3.         Kunden väljer själv om denne vill godkänna cookies på sin dator eller inte. Kundens samtycke krävs för användning av cookies, men inte för sådana cookies som är nödvändiga för att möjliggöra den tjänst som användaren själv har begärt.

9.4          Om Kunden inte godkänner Sortimos användning av cookies, eller om Kunden tidigare godkänt användning och har ändrat sig, kan Kunden när som helst återvända till ursprungliga cookieinställningar och ändra sina val, samt inställningar i webbläsare och manuellt radera cookies för att rensa enheten från tidigare placerade cookies.

 

10.          Särskilt om konsumentköp

10.1.       Konsumentens inköp och leverans från Sortimos webshop styrs av svensk lag. Läs om säkerhet och rättigheter när du handlar på Internet www.hallakonsument.se. En konsument har möjlighet att göra ett klagomål hos Konsumentverket om konsumenten inte är nöjd med Produkten och inte kan enas med Sortimos kundservice om en rimlig lösning på tvisten. Klagomål kan skickas till konsumentverket antingen på Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se.

 

11.          Ångerrätt (gäller endast konsumenter)

11.1.       Som konsument har Kunden två (2) veckors ångerrätt. Ångerrätten förfaller två (2) veckor efter den dag Produkten är mottagen. Om det har beställts flera varor i en beställning, men dessa levereras enskilt gäller ångerrätten från den dag, då den sista Produkten mottagits. Består beställningen av flera partier eller delar, förfaller ångerperioden två (2) veckor efter den dag det sista partiet är mottaget, eller den sista delen. Fristen innebär, att Kunden har två (2) veckor från mottagandet till att ge Sortimo besked om, att Kunden önskar att utnyttja ångerrätten.

11.2.       Kunden kan inte ångra köpet genom att vägra ta emot Produkten utan att samtidigt meddela Sortimo.

11.3.       Ångerrätten gäller inte skräddarsydda varor, som framställts efter Kundens specifikationer eller har fått en tydlig personlig prägling.

11.4.       Meddelande om ångerrätten skall ges till Sortimo på telefon +46 31 761 45 20 eller via e-post info@sortimo.se.

11.5.       Kunden skall returnera Produkten utan onödig försening och senast två (2) veckor efter Kunden har meddelat Sortimo, att Kunden önskar att ångra köpet. Kunden skal använda Sortimos returblankett och regler för returnering på mysortimo.se. Kunden står för kostnaderna i samband med Produktens returförsändelse.

11.6.       Returneras varen i obrutet emballage och oanvänd, återbetalas det belopp Kunden har betalat för Produkten exklusive transportomkostnader. Har Kunden tagit Produkten i bruk, kommer Sortimo göra en värdering av Produktens värdeminskning och därefter endast returnera ett belopp motsvarande skillnaden mellan värdeminskningen och det pris Kunden har betalat för Produkten.

11.7.       Så snart Produkten är returnerad genomför Sortimo återbetalningen med samma betalningsmedel, som Kunden utnyttjade vid den ursprungliga transaktionen, om inte Kunden uttryckligen önskar annat.

 

Försäljnings- och leveransvillkor för beställning av bildekoration på Sortimos onlineshop (mySortimo graphics)

Sortimo AB (Sortimo)

 

1. Giltighet
1.1. Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller som tillägg till Sortimos ”Generella försäljnings- och leveransvillkor”
vid Kundens beställning av bildekoration hos Sortimo via vår onlineshop/mysortimoplatform ”mysortimo.se” (nedan kallad ”onlineshop”).
1.2. Sortimo säljer bildekoration, som kan tryckas med text och motiv levererat av kunden via Sortimos konfigurator,
som är tillgänglig på mysortimo.se.
 
2. Beställning
2.1. För att genomföra ett köp av bildekoration hos Sortimo, skall kunden genomgå följande steg:
 
  1. Kunden skall själv generera en design i konfiguratorn på mysortimo.se, där kunden skall följa de givna
anvisningarna med hjälp av de levererade virtuella verktygen.
  2. Efter kundens färdigställande av designen, skall kunden kontrollera, att all design är presenterad korrekt
och efter kundens önskemål.
  3. Efter inmatning av data ger kunden sitt tryckgodkännande genom att klicka ”beställ nu (bindande betalning)”. Efter godkännande lämnar kunden ett juridiskt bindande godkännande att ingå ett försäljningsavtal.
Kunden mottager strax därefter ett e-mail, där det framgår, vilken vara kunden har beställt. Det är endast
tal om en elektronisk kvittering för mottagande av kundens bindande order.
  4. Välj därefter monteringsplats/datum samt betalningsmetod. Läs och godkänn alla våra försäljningsvillkor,
och kontrollera att alla upplysningar är korrekta och godkänn beloppet.
  5. Beställning av bildekoration lämnas bindande på Sortimos onlineshop mysortimo.se. Beställning av bildekoration, som är skräddarsytt framställd på grund av kundens beställning, kan inte ångras.
  6. Sortimo har möjlighet att annullera kundens order till följd av tryckfel, tekniska problem, leveransproblem
och liknande situationer. Bindande orderbekräftelse/faktura sänds till kunden.
 
3. Kundens ansvar/Immateriella rättigheter mm.
3.1. Kunden ansvarar för att kontrollera, genomläsa och godkänna sin design i korrektur, innan det läggs en beställning. Efter kundens godkännande och orderläggande kan Sortimo inte ställas till svars för fel i tal, ordföljd, stavning, grafik eller liknande.
3.2. Kunden garanterar att kunden har nödvändig behörighet för att överföra och använda mallarna.
3.3. Kunden är ansvarig för att det inte används illustrationer eller teckningar, som är i strid med svensk lagstiftning.
Sortimo AB, Argongatan 9, 431 53 Mölndal, mysortimo.se
sida 2 av 2, status: 03.2020
3.4. Kunden är dessutom ensam ansvarig för att vägtrafiken inte störs av bilens dekoration.
3.5. Kunden garanterar att upphovsrättslagen inte bryts eller att varumärken eller annan tredje parts rättigheter inte
kränks till följd av kundens beställning.
3.6. Varje leverans av bildekoration sker med avseende på de berörda producenternas immateriella rättigheter, och
Sortimo ansvarar inte på något sätt för kundens handlingar i strid med dessa rättigheter.
3.7. Sortimo har inget ansvar för kundens avsaknad av behörighet till reproduktion, duplicerande eller utgivelse av
skrift, bilder, ritningar, mönster, illustrationer, texter, varumärken, andra logotyper och övrigt material, därunder
formgivning eller annat, som kan vara förbehållet tredje parts rättigheter. Om Sortimo åläggs ansvar gentemot
tredje part med anledning av kundens avsaknad av rättigheter, ansvarar Kunden kunden för sådan direkt och
indirekt skada som Kunden åsamkat Sortimo.
 
4. Garanti/ansvar
4.1. Sortimo garanterar inte, att bildekorationen blir sittande på objektet eller att det inte uppstår skador eller blekning
på dekalen till följd av väderförhållanden.
4.2. Sortimo garanterar inte en bestämd minimumlivslängd för folien.
4.3. Sortimo är inte ansvarigt för driftsförlust, förlorad inkomst eller annat innan indirekt förlust.
4.4. Sortimo frånskriver sig allt ansvar om lister, handtag eller andra lösdelar går sönder under montering.
4.5. Sortimo ansvarar inte för lackskader som sker vid montage/avmontering av bildekorationen.
4.6. Sortimo kan inte avkrävas ersättningar etc., som överstiger varans värde, och kunden får vid händelse av berättigad reklamation ge Sortimo möjlighet att avhjälpa med hänvisning till de allmänna försäljnings- och leveransvillkoren för köp på onlineshoppen.
4.7. I den omfattning Sortimo blir pålagt produktansvar gentemot tredje man, är kunden förpliktigad att hålla Sortimo
skadeslöst i samma omfång som Sortimos ansvar är begränsat med hänvisning till ovanstående bestämmelser.
 
5. Dokumentation och reklam
5.1. Sortimo förbehåller sig rätten att dokumentera ordrar, härunder använde bilder av beställningarna om inte annat
är avtalat med kunden.
5.2. Sortimo har rätt att använda dokumentation och fotografier till egna reklamformål på Sortimos hemsida, på sociala medier eller i Sortimos övriga marknadsföringsmaterial.
 
6. Avslutande villkor
6.1. Sortimo hänvisar till de i övrigt gällande generella försäljnings- och leveransvillkoren under mysortimo.se